نازل برج خنک کننده

نازل بالتیمور ۱/۲ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل بالتیمور ۱/۲ اینچ

نازل بالتیمور ۳/۴ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل بالتیمور ۳/۴ اینچ

نازل حلزونی ۱/۲ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل حلزونی ۱/۲ اینچ