نازل برج خنک کننده

نازل ۲H سایز ۱.۵ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل ۲H سایز ۱.۵ اینچ

اسپری نازل صنعتی ۱.۵ اینچ
نازل برج خنک کننده

اسپری نازل صنعتی ۱.۵ اینچ

توربو نازل ۱.۵ اینچ
نازل برج خنک کننده

توربو نازل ۱.۵ اینچ

نازل خورشیدی سایز ۱.۵ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل خورشیدی سایز ۱.۵ اینچ

نازل مارلی ۱.۵ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل مارلی ۱.۵ اینچ

نازل مرحله ای ۱.۵ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل مرحله ای ۱.۵ اینچ

نازل پروانه ای سایز ۱ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل پروانه ای سایز ۱ اینچ

نازل پروانه ای سایز ۳/۴ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل پروانه ای سایز ۳/۴ اینچ

نازل روتاری سایز ۱.۲۵ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل روتاری سایز ۱.۲۵ اینچ

نازل حلزونی ۳/۴ اینچ
نازل برج خنک کننده

نازل حلزونی ۳/۴ اینچ