مطالب مرتبط با کلید واژه

کاهش لرزش فن برج خنک کننده


نمایش عملکرد صحیح فن برج خنک کننده

فن یا پروانه قطعه ای است رایج در تمامی تجهیزات برودتی همانند برج خنک کننده ، چیلر ، فن کویل ، هواساز و ایرواشر که دارای پره ها یا تیغه هایی است و با چرخش خود سبب ایجاد حرکت و ...