مطالب مرتبط با کلید واژه

ویدیو کارکرد صحیح فن برج خنک کننده


نمایش عملکرد صحیح فن برج خنک کننده

فن یا پروانه قطعه ای است رایج در تمامی تجهیزات برودتی همانند برج خنک کننده ، چیلر ، فن کویل ، هواساز و ایرواشر که دارای پره ها یا تیغه هایی است و با چرخش خود سبب ایجاد حرکت و ...